Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
/napadało przecież tylko trochę ciebie, a zeszła lawina myśli.
jestem mechanizmem. niczym więcej ponad chrzęst stawów i szum krwi. z głowy nie wędrują do ciała żadne chcenia. niesie mnie wiatr i napinające się z przyzwyczajenia mięśnie. posklejało mnie grono szalonych biografów boskiego juliusza. są w wieku małych dziewczynek, które wyjmują lalkom barbie wszystkie kończyny i przyglądają się wymodelowanym z plastiku stawom. a potem urządzają świat od nowa. lewa ręka na miejscu prawej. prawa na miejscu lewej. tak naprawiona zasiadam do stolika nie zginając nóg. jakoś to będzie, „żyję i mam się dobrzeˮ.
gorzko-gorzki
8278 d954 500
Reposted fromnazarena nazarena viagoaskalice goaskalice
papier, nożyce, SŁOWO
Reposted fromnivea nivea
papiernozyceslowo.blogspot.com
Reposted fromnivea nivea
Reposted fromnivea nivea
patrząc wstecz...działy sie rzeczy pechowe, ale i zupełnie nieprawdopodobnie szczęśliwe...
Reposted fromnivea nivea
Reposted fromnivea nivea
Reposted fromnivea nivea
Reposted fromnivea nivea
Reposted fromnivea nivea
no to ten, tego, noo...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl